Andrahandsuthyrning

Hur man ska gå tillväga då man avser hyra ut sin lägenhet i andra hand, regleras i paragraf 21 i bostadsföreningens stadgar, nämligen:

Medlem äger ej rätt att upplåta lägenheten i andra hand utan styrelsens tillstånd. Sådant tillstånd skall lämnas om medlemmen har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen ej har befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet kan ges för en period av högst två år. Ny upplåtelse kräver nytt tillstånd.

Vid andrahandsuthyrning åligger det uthyraren att se till att andrahandshyresgästen ej har rätt till förlängning av kontraktet vid hyrestidens utgång.

Styrelsen kan besluta att medlemmar, som upplåter sina lägenheter i andra hand skall betala en extra avgift till föreningen, motsvarande viss procent av årsavgiften Avgiften får dock högst uppgå till 40.000 kronor per år.

Hyresavtalet ska upprättas i tre likadana exemplar där vardera part samt styrelsen i Bostadsföreningen Kättingen upa tagit varsitt.

Ladda ned hyresavtalsmallen här: