Andrahandsuthyrning

Styrelsen måste godkänna en andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Normalt ger styrelsen tillstånd till andrahandsuthyrning i högst två år.

Om bostadsrättshavaren utan samtycke upplåter lägenheten i andra hand är nyttjanderätten förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning.

Avtalet om andrahandsuthyrning ska skickas till styrelsen för godkännande. Styrelsen nås enklast via styrelsen@kattingen.se.

Att tänka på när man skriver avtal
Vid andrahandsuthyrning åligger det uthyraren att se till att andrahandshyresgästen inte har rätt till förlängning av kontraktet vid hyrestidens utgång.

Det ska också framgå av avtalet att hyresgästen ska följa föreningens stadgar och ordningsregler i tillämpliga delar.

I avtalet ska anges kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen och till medlemmen under tiden denne bor på annan plats.

Hyresavtalet ska upprättas i tre likadana exemplar där vardera parten samt styrelsen i föreningen tar var sitt.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Om styrelsen medger att medlemmen får upplåta sin bostadsrätt i andra hand får föreningen ta ut en särskild avgift för detta. Avgiften får uppgå till högst 10 procent av ett prisbasbelopp per år.
Föreningen tar för närvarande inte ut någon avgift för andrahandsuthyrning.

Bestämmelser i stadgarna
Mer detaljerade bestämmelser om andrahandsuthyrning finns i 8, 45, 46 och 49 §§ i föreningens stadgar.

Mallar

Ladda ned hyresavtalsmallen här:

Du kan också använda Fastighetsägarnas mall.