Hur det fungerar att bo i en bostadsrätt

En bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt

En bostadsrättsförening (BRF) är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Det är bostadsrättsföreningen som äger husen.

Bostadsrättshavaren äger rätten att bo i bostaden

Den som bor i en bostadsrätt och är medlem i föreningen kallas bostadsrättshavare. Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden.

Rätten att bo i bostaden gäller under obegränsad tid, under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsregler. Bostadsrättshavaren har rätt att sälja bostadsrätten när man vill.

Delat ansvar mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren

Ansvaret för exempelvis underhåll och reparation är delat mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren ansvarar för bland annat bostadens golv, väggar och tak och reparerar eller byter ut vitvaror när de går sönder.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för saker utanför den egna lägenheten, exempelvis yttertak och fasad.

Medlemmar fattar övergripande beslut på stämman

En ordinarie föreningsstämma genomförs en gång om året och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt (dock högst en röst per bostadsrätt).

Stämman beslutar vilka som ska ha olika centrala uppdrag i föreningen: styrelseledamöter, revisorer och valberedning. Det är medlemmar i bostadsrättsöfreningen som har dessa uppdrag.

Stämman beslutar också om övergripande ekonomiska frågor: fastställande av föreningens resultat- och balansräkning samt hur överskott ska användas eller underskott täckas.

Styrelsen beslutar om den löpande förvaltningen

Det är styrelsen som sköter den löpande förvaltningen av bostadsrättsföreningen och beslutar om exempelvis underhåll i de delar som bostadsrättsföreningen ansvarar samt för budget av upptagna lån.

Bostadsrättshavaren betalar en avgift för de gemensamma kostnaderna

Bostadsrättshavaren betalar en avgift till föreningen för att täcka de gemensamma kostnaderna för exempelvis räntor för lån, hantering av sopor och återvinning samt reparationer och underhåll som föreningen ansvarar för.

Avgiften fastställs av föreningens styrelse.

Detaljerade regler finns i stadgar och ordningsregler

I stadgarna beskrivs närmare vad som gäller när man bor i bostadsrättsföreningen, exempelvisgränsen mellan föreningens och bostadsrättshavarens ansvar för reparationer och underhåll.

I ordningsreglerna finns mer detaljerade regler om hur bostadsrättshavarna ska agera i olika situationer, exempelvis vad som gäller för återvinning av förpackningar, cykelparkering och placering av barnvagnar.